Στὴν ἱστοσελίδα «Συμβολὴ» (www.symbole.gr) ἔχει ξεκινήσει ἀπὸ καιρὸ μία ἐργασία διασώσεως ἠχογραφήσεων ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων καὶ ψαλμῳδιῶν, συγκεντρώσεώς των σὲ ἕνα ἀρχεῖο, ψηφιοποιήσεως καὶ δωρεὰν διαθέσεως (μόνον γιὰ προσωπικὴ καὶ ἐρευνητικὴ χρῆσι) μέσῳ τοῦ διαδικτύου. τὸ ὅλο ἔργο εἶναι σὲ ἐξέλιξι. μέχρι σήμερα ἔχει συγκεντρωθῆ ἠχητικὸ ὑλικὸ συνολικῆς διαρκείας περίπου 1500 ὡρῶν, ἕνα μικρὸ μέρος τοῦ ὁποίου ἔχει τύχει τῆς ὡρισμένης ἐπεξεργασίας καὶ διατίθεται ἤδη στὴν ὡς ἄνω ἱστοσελίδα. τὸ ἔργο ἐπιτελεῖται ἰδιωτικῶς μὲ ἐθελοντικὴ ἐργασία χωρὶς καμμία ἀπολύτως χρηματοδότησι ἀπὸ ὁποιαδήποτε πηγή. ὁ μόνος στόχος εἶναι ἡ διάσωσις καὶ διάδοσις τοῦ ὑπάρχοντος ὑλικοῦ ἀνεξαρτήτως τῆς ἀξίας καὶ τῆς ποιότητος τῶν ἐπὶ μέρους στοιχείων ποὺ τὸ ἀποτελοῦν. σκέφτηκα ὅτι θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ ἐνημερώνω καὶ ἐδῶ, ὅπως κάνω καὶ σὲ ἄλλα «διαδικτυακὰ βήματα διαλόγου», γιὰ τὶς ἐνημερώσεις τοῦ ἐν λόγῳ ἀρχείου, διότι εἶναι πιθανὸν οἱ ἐρευνητὲς τοῦ ῥεμπέτικοῦ, ἀλλὰ καὶ γενικώτερα οἱ φίλοι τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς καὶ ἐπιστήμης, νὰ βροῦν στοιχεῖα ποὺ θὰ τοὺς ἐνδιαφέρουν ἢ θὰ τοὺς χρησμεύσουν. σὲ κάθε περίπτωσι, σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν φιλοξενία.Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

Κωνσταντῖνος Πρίγγος στὸν ναὸ μεταμορφώσεως Βόλου 6/8/1958 ἀπὸ τὸ 
ἀρχεῖον τοῦ Παναγιώτη Παπασταύρου. βλέπε ἠχογραφήσεις στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» ἐδῶ.

᾿Α. Παναγιωτίδης· γενέθλιον ἁγ. ᾿Ιωάννου προδρόμου
 .
Μεταφορὰ ἀπὸ πομπίνα τοῦ Παναγιώτη Παπασταύρου.

Στὴν ἱστοσελίδα τῆς «συμβολῆς» 
στὸ θέμα γιὰ τὸν πανελήνιο σύνδεσμο ἱεροψαλτῶν ἀναρτήθηκαν πολλὲς ἠχογραφήσεις ἀπὸ παλαιὲς ῥαδιοφωνικὲς ἐκπομπὲς μὲ ὕμνους τῆς ἀναλήψεως καὶ τῆς πεντηκοστῆς. πρόκειται γιὰ ἱστορικὲς ἠχογραφήσεις ποὺ πραγματοποιήθηκαν πρὶν ἀπὸ 40 περίπου χρόνια καὶ κατεγράφησαν ἀπὸ ῥαδιοφωνικὲς μεταδόσεις πρὸ 22 ἐτῶν.

Μελῳδικὴ ἐπιστολὴ Σπυρίδωνος Μαϊδανόγλου πρὶν ἀπὸ 36 χρόνια!
 

῞Υμνοι κυριακῆς πατέρων (χορῳδία Π. Φορτωμᾶ) 


Γεώργιος Σύρκας καὶ χορῳδία, ὕμνοι κυριακῆς πατέρων καὶ πεντηκοστῆς 


῞Υμνοι κυριακῆς πατέρων (χορῳδία Π. Φορτωμᾶ)
 

Δύο ῥαδιοφωνικὲς ἐκπομπὲς τοῦ Λυκούργου ᾿Αγγελοπούλου, ποὺ μεταδόθηκαν τὸ 1989, μὲ ὕμνους τῆς πεντηκοστῆς προστέθηκαν 
στὴν σχετικὴ ἑνότητα τῆς ἱστοσελίδος «Συμβολή».

Διονύσιος ᾿Ηλιόπουλος, «᾿Αγνοοῦντα τὰ ἔθνη».
 

Φώτιος Κετσετζῆς, ὕμνοι πεντηκοστῆς
 

Προστέθηκε ἀπόσπασμα εὐαγγελίου κυριακῆς πατέρων (πεντηκοσταρίου), 
στὴν ἑνότητα τῆς Συμβολῆς γιὰ τὸν π. Χρῖστο Κυριακόπουλο.

κοινωνικὸν πεντηκοστῆς, μέλος Δανιὴλ πρωτοψάλτου, ἐκτέλεσις Κωνσταντίνου Μαφίδη
 

δύναμις «῞Οσοι εἰς Χριστὸν» Κ. Πρίγγου, 1989
 

Στὴν ἐνότητα 
ἐκπομπὲς τοῦ ῥ/σ τῆς ἱερᾶς πόλεως Μεσολογγίου προστέθηκε (στὴν ἀρχὴ τῆς ἑνότητος) ἐκπομπὴ τοῦ 1989 μὲ ὕμνους τῆς Πεντηκοστῆς.

Πεντηκοστὴ 1989 στὸν μητροπολιτικὸ ναὸ ᾿Αθηνῶν.
 ἰδιωτικὴ ἠχογράφησις μέσῳ ῥαδιοφώνου μὲ διάφορους ὕμνους (ἀποσπάσματα). ψάλλουν οἱ Σ. Περιστέρης, Ε. Τζελᾶς καὶ μέλη τῆς χορῳδίας τοῦ ναοῦ.

Προστέθηκε ἐκπομπὴ τῆς ᾿Αριέτας Παλιατσάρα, ἰούνιος 1989, μὲ ὕμνους τῆς πεντηκοστῆς.
 

Νέα προσθήκη στὴν ἑνότητα «Θωμᾶδες» (στὴν ἱστοσελίδα τῆς «συμβολῆς»)
 

«Βασιλεῦ οὐράνιε», ἱερομόναχος Θωμᾶς Μικρᾶς ῾Αγίας Ἄννης ῾Αγίου Ὄρους.
 

ὕμνοι πεντηκοστῆς μὲ τὴν χορῳδία τοῦ ᾿Αθανασίου Πέττα.
 

᾿Απὸ τὸν ἑσπερινὸ τῆς γονυκλισίας, πεντηκοστὴ 1989, μὲ τὸν ἀείμνηστο μητροπολίτη Πατρῶν Νικόδημο Βαλληνδρᾶ.
 ἰδιωτικὴ ἠχογράφησις ἀπὸ ῥαδιοφώνου, ἀποσπάσματα. ἐπισημαίνω τὸν γρήγορο χρόνο ἐκτελέσεως τῶν ὕμνων, ποὺ εἶχε ἐπιβάλει ὁ μουσικώτατος μητροπολίτης.


Νέες δημοσιεύσεις παλαιῶν ἢ σπάνιων ἠχογραφήσεων ψαλτικῆς τέχνης στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς».

Σ. Περιστέρης
Μικρὰ παράκλησις στὸν μητροπολιτικὸ ᾿Αθηνῶν, 1η αὐγούστου 1989 ἑσπέρας.

Προστέθηκαν ῞Υμνοι κυριακῆς παραλύτου, χορῳδία Πέττα, 1989

᾿Εκπομπὴ Φεβρωνίας ῾Ρεβύνθη 21/5/1989

Προστέθηκε στὴν ἱστοσελίδα τῆς Συμβολῆς
67-03 Μ. Χατζημᾶρκος, κράτημα πλ. α΄.

Προστέθηκε στὴν ἑνότητα «῾Ελληνικὴ δημοτικὴ καὶ παραδοσιακὴ μουσικὴ»
67-04 «᾿Εξέδυσάν με», Γιῶργος Νταλάρας.

Προστέθηκε Χορῳδία Θρ. Στανίτσα σὲ μέλη Πέτρου Μπερεκέτη

Προστέθηκε ἐκπομπὴ Λυκούργου ᾿Αγγελόπουλου 23/5/1989 μὲ χορῳδία Στανίτσα

Σύλλογος ἱεροψαλτῶν ᾿Αθηνῶν, ἀπὸ ῥαδιοφωνικὲς ἐκπομπὲς τῆς μητροπόλεως Πατρῶν καὶ τοῦ ρ/σ Μεσολογγίου στὶς 27/5/1989 ῞Υμνοι κυριακῆς Σαμαρείτιδος

῞Υμνοι κυριακῆς Σαμαρείτιδος (χορῳδία Π. Φορτωμᾶ)

Προστέθηκε «Σὲ ὑμνοῦμεν», ἄγνωστος ψάλτης

Προστέθηκε· ὕμνοι κυριακῆς Σαμαρείτιδος, ᾿Απόστολος Βαλληνδρᾶς

67-15 «῾Ο ἄγγελος ἐβόα... Εὐφραίνου, ἀγάλλου», χορῳδία Χρίστου Χατζηνικολάου.

᾿Απὸ παλαιὲς ἐκπομπὲς τοῦ ῥ/σ Μεσολογγίου
Προστέθηκε ἡ ἐκπομπὴ τῆς 27/5/1989 μὲ ὕμνους τῆς κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος


Στὴν ἐνότητα ἐκπομπὲς τοῦ ῥ/σ τῆς ἱερᾶς πόλεως Μεσολογγίου προστέθηκε (στὴν ἀρχὴ τῆς ἑνότητος) ἐκπομπὴ τοῦ 1989 μὲ ὕμνους τῆς Πεντηκοστῆς.

Στὴν ἴδια ἑνότητα (στὸ τέλος) προστέθηκε ἡ ἐκπομπὴ τῆς 20/5/1989, τῆς ὁποίας οἱ ἠχογραφήσεις εἶχαν δημοσιευθῆ πέρυσι σὲ διάφορες ἑνότητες

᾿Εκπομπὴ «Αἴνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον» Παύλου Φορτωμᾶ.
Προστέθηκε ἐκπομπὴ 28/5/1989 μὲ ὕμνους τῆς κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος